ASIA

Zettler Group, China
No. 6 Xinjing Road, Haicang District, Xiamen, China 361028

RELAYS
Zettler Relay (Xiamen) Co.,Ltd.
Tel : +86-592-263-1733
e-mail : sales@zettlercn.com
Web : www.zettlercn.com

MAGNETICS
Xiamen Zettler Magnetics Co.,Ltd.
Tel: +86-592-263-1022
e-mail: sales@zettlercn.com
Web: www.zettlercn.com

DISPLAYS
Xiamen Zettler Electronics Co.,Ltd.
Tel: +86-592-263-1617
e-mail: sales@zettlercn.com
Web: www.zettlercn.com

THERMOSTATS
Zettler Controls (Ningbo) Co.,Ltd.
Tel: +86-574-880-36255
e-mail: zettler@zettlercontrolscn.com
Web: zettlercontrolscn.com/


Zettler Group, Hong Kong
2A, Wing Tai Center, No.12 Hing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Web: www.zettlerhk.com

RELAYS
Zettler Electronics (HK) Ltd.
Tel : +852-2375-1288
e-mail : sales@zettlerhk.com
Web: www.zettlerrelayshk.com

MAGNETICS
Zettler Magnetics (HK) Ltd.
Tel : +852-2375-1288
e-mail : sales@zettlerhk.com
Web : www.zettlermagneticshk.com

DISPLAYS
Zettler Displays (HK) Ltd.
Tel : +852-2116-1206
e-mail : sales@zettlerhk.com
Web : www.zettlerdisplayshk.com

CONTROLS
Zettler Controls (HK) Ltd.
Tel : +852-2375-1227
e-mail : sales@zettlerhk.com
Web : www.zettlercontrolshk.com


Zettler Vietnam
T4 Zone, Lot B3 – 4, Long Hau Industrial Park Long Hau Ward, Can Giuoc District Long An, Vietnam
e-mail : office@zettler.vn

NORTH AMERICA

Zettler Group, North America
2410 Birch St, Vista, CA 92081, USA
Web: www.zettlerusa.com

RELAYS
American Zettler, Inc.
Tel: +1-949-831-5000
e-mail : sales@azettler.com
Web: www.azettler.com

MAGNETICS
Zettler Magnetics, Inc.
Tel: +1-949-360-5838
e-mail : sales@zettlermagnetics.com
Web : www.zettlermagnetics.com

DISPLAYS
AZ Displays, Inc.
Tel: +1-949-360-5830
e-mail : sales@azdisplays.com
Web : www.azdisplays.com

CONTROLS
Zettler Controls, Inc.
Tel : +1-949-360-5840
e-mail : sales@zettlercontrols.com
Web : www.zettlercontrols.com

EUROPE

Zettler Group, Europe
Junkersstrasse 3, 82178 Puchheim, Germany

RELAYS
Zettler Electronics, GmbH
Tel : +49-89-800-97-0
e-mail : office@zettlerelectronics.com
Web: www.zettlerelectronics.com

MAGNETICS
Zettler Magnetics Europe
Tel : +49-89-800-97-0
e-mail : office@zettlerelectronics.com
Web: www.zettlermagnetics.eu

DISPLAYS
Zettler Electronics, GmbH
Tel : +49-89-800-97-0
e-mail : office@zettlerelectronics.com
Web: www.zettlerelectronics.com

Zettler Electronics, Poland 
Ul. Witosa 29, PL-68-200 Żary, Poland

Tel : +48 68 47 91 437
e-mail : office@zettlerelectronics.pl
Web: www.zettlerelectronics.pl